fie.nipa,

Epandu

Epandu: 6.

Zero, zero.
Mosi, mosi.
Vali, vali.
Tatu, tatu.
Kwala, kwala.
Talo, talo.
Epandu, epandu.

Umbundu Dictionary

zero
mosi
vali
tatu
kwala
talo
epandu
<< Previous | Next >>